Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μονοήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης

                                            ΠΡΑΞΗ 4η / Τετάρτη 20-3-2019, ώρα 10:50
 Σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στη Βεργίνα στο γραφείο του Διευθυντή συνεδρίασε η επιτροπή που συγκρότησε ο Διευθυντής του σχολείου με την υπ΄ αριθμό 3/8-3-2019 σύμφωνα με την ΥΑ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β?/6-3-2017 κι αφού έλαβε υπόψη:
τη σχετική διαδικασία 
την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη  του σχολείου στη Σιάτιστα και Καστοριά, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ν. Ημαθίας
τις τρεις (3) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη, οι οποίες είναι αλφαβητικά οι εξής και βρίσκονται στο αρχείο του σχολείο:
Vergina travel                                                1 λεωφορείο550?
Φιλιππίδης Δαμιανός                                       2 λεωφορεία500?
Perperidis Panagiotis holidays                          1 διώροφο λεωφορείο490?
 
Η επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που είχε προσδιορίσει και μετά από συζήτηση, αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο πρακτορείο Perperidis Panagiotis holidays που είχε την οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ (άρθρο 13. παρ.2) οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριών)  ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης (20-3-2019). 
. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται η πράξη
     Ο Διευθυντής                                                   Τα μέλη
 
                                                                        Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Γαλλής Κωνσταντίνος
      ΠΕ02                                                          Νιτσιάκου Άρτεμις
                                                                       Παπαδοπούλου Καλλιόπη
                                                                       Δακοπούλου Φωτεινή
Εμφανίσεις: 60